Buddy Netwerk  →  Privacy verklaring

Privacy verklaring

Buddy Netwerk is een werkmaatschappij van MEE Zuid-Holland Noord en valt onder de koepelorganisatie Xtra. Buddy Netwerk volgt om deze reden het privacy beleid van Xtra. In deze verklaring vertellen we welke persoonsgegevens we van onze cliënten verwerken, waarom we dit doen, hoe we met die gegevens omgaan en welke rechten u als cliënt heeft ten aanzien van de gegevens. Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan we (kort samengevat) het verzamelen, opslaan, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens.

Via deze link leest u de gehele privacy verklaring. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door Xtra en al haar werkmaatschappijen. Eindverantwoordelijk voor al die verwerkingen is de Raad van Bestuur van Xtra, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag.

Binnen Xtra is een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, die toeziet op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen Xtra. Dit is mevr. mr. J. H. C. Verwolf (Anja). Zij is bereikbaar via het mailadres a.verwolf@xtra.nl.

Als u vragen heeft over de persoonsgegevens die we van u verwerken (inzagerecht), of u wilt na inzage dat we bepaalde persoonsgegevens van u aanpassen of zelfs verwijderen (recht op vergetelheid) neem dan contact op via: info@buddynetwerk.nl of bel ons op 070-3649500 en geef aan dat u een vraag heeft over uw persoonsgegevens of het privacy beleid.

Stichting Buddy Netwerk streeft ernaar steeds zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, uw vragen over uw persoonsgegevens of ons privacy beleid te beantwoorden.

Privacy verklaring Stichting Buddy Netwerk (MEE Zuid-Holland Noord), versie 1, januari 2020