Buddy Netwerk  →  Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement Stichting Buddy Netwerk

Privacy statement

Stichting Buddy Netwerk verwerkt persoonsgegevens en wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Buddy Netwerk.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u kunnen worden herleid, spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Buddy Netwerk persoonsgegevens?

Stichting Buddy Netwerk verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Personen en organisaties die interesse tonen in het werk van Stichting Buddy Netwerk
Personen die als buddy willen optreden, op dit moment optreden of hebben opgetreden binnen een van de vroegere, bestaande of toekomstige doelgroepen van cliënten
Personen die vallen binnen de vroegere, bestaande of toekomstige doelgroepen van cliënten en willen worden, zijn of waren verbonden aan een buddy
Personen die medewerker of vrijwilliger zijn binnen Stichting Buddy Netwerk
Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De directeur van Stichting Buddy Netwerk is eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn alle medewerkers van Stichting Buddy Netwerk en haar vrijwilligers zich zeer bewust van het feit dat zij allemaal zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens dienen om te gaan.

Waarvoor verwerkt Stichting Buddy Netwerk persoonsgegevens?

Stichting Buddy Netwerk is een professionele organisatie met als doel: ons inzetten voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met onder andere een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. We duiden onze cliënten aan met de term ‘maatjes’. De ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s).

Als u zich bijvoorbeeld wilt aanmelden als cliënt of buddy wil worden bij Stichting Buddy Netwerk, als u aan de slag wilt gaan als medewerker of vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wil gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan en dat we alleen die gegevens van u vragen die we nodig hebben om ons werk als Stichting Buddy Netwerk goed en zorgvuldig te kunnen doen.

Als u eenmaal een relatie van Stichting Buddy Netwerk bent of als u een relatie van ons bent geweest of wil worden, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wanneer we activiteiten organiseren voor onze cliënten of buddy’s dan kunnen we daarvan een verslag maken, om zo (potentiele) cliënten en buddy’s te informeren over deze activiteiten. Hierbij kunnen we gebruik maken van beeldmateriaal van deze activiteiten. We maken dit verslag om daarnaast onze werkzaamheden en doelstellingen onder de aandacht te brengen van alle mensen in de regio’s waar we werken of willen gaan werken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van onze administratieve processen, statistische analyses enzovoorts. Als er geen noodzaak is om bij deze praktische zaken herleidbare persoonsgegevens te gebruiken, zullen we dat op geanonimiseerde wijze doen.

Verwerkt Stichting Buddy Netwerk ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet of met uw toestemming. Wij verwerken deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening en om zo goed en zorgvuldig mogelijk aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Dus, alleen als het bijdraagt aan onze doelstelling zullen we deze gegevens van u vragen en verwerken.

Hoe gaat Stichting Buddy Netwerk met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is. We vragen alleen om (bijzondere) persoonsgegevens om zo goed en zorgvuldig mogelijk aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Als we deze gegevens verwerken doen we dat op een zorgvuldige en veilige manier.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Uiteraard heeft u zelf altijd de mogelijkheid de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien, dit heet inzagerecht. Als u gebruik wil maken van uw inzagerecht, neem dan contact met ons op. Onderaan deze verklaring staat hoe u dat kan doen.

Daarnaast kunnen medewerkers en (vrijwillige) coördinatoren van Stichting Buddy Netwerk bij uw persoonsgegevens. Zij zijn degenen die een match tot stand brengen tussen cliënt en buddy. Dit doen zij om zo goed en zorgvuldig mogelijk aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als we met die partij een verwerkingsovereenkomst hebben opgesteld en als dat direct bijdraagt aan onze doelstelling. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het administratiesysteem voor cliënten en buddy’s. We zullen uw persoonsgegevens nooit voor een ander doel aan een derde verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Buddy Netwerk

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen als dat andere doel duidelijk verbonden is met de doelstelling van Stichting Buddy Netwerk. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor uw contactgegevens direct uit ons administratiesysteem worden opgehaald.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw cliënt- of buddyschap worden in beperkte vorm na afloop van de periode dat een relatie bestaat tussen cliënt en buddy bewaard. Dit doen wij ten behoeve van statistische informatie en rapportages, zoals het aantal matches tussen cliënten en buddy’s over de jaren heen. Daarnaast is het voor Stichting Buddy Netwerk met deze informatie mogelijk oud-cliënten en oud-buddy’s te informeren over bijvoorbeeld een reünie of een ander evenement. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Buddy Netwerk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder is hier de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

Hoe zit het bij Stichting Buddy Netwerk met de verwerking van persoonsgegevens op digitale en social media?

De website van Stichting Buddy Netwerk maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Door middel van Google Analytics-cookies krijgt Stichting Buddy Netwerk inzicht in haar websitegebruik (bijv. over bezoekersaantallen of populaire pagina’s). Op deze manier kan Stichting Buddy Netwerk het aanbod goed afstemmen op de behoeften van haar websitebezoekers.

Voor de Facebook pagina van Stichting Buddy Netwerk gebruiken we een Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook pixel zorgt ervoor dat we o.a. de bezoekers van de website van Stichting Buddy Netwerk ook gerichte advertenties op Facebook kunnen tonen en resultaten kunnen meten. Lees meer op www.facebook.com/about/privacy.

Wijzigingen privacy beleid

Stichting Buddy Netwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en haar privacy statement.

Wij zorgen ervoor dat het meest actuele privacy statement terug is te vinden op onze website. Het privacy beleid is voor iedereen in te zien. Neem daarvoor contact met ons op. Onderaan deze verklaring staat hoe u dat kan doen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over mijn persoonsgegevens en het privacy beleid van Stichting Buddy Netwerk?

Als u vragen heeft over de persoonsgegevens die we van u verwerken (inzagerecht), of u wilt na inzage dat we bepaalde persoonsgegevens van u aanpassen of zelfs verwijderen (recht op vergetelheid) neem dan contact op via: info@buddynetwerk.nl of bel ons op 070-3649500 en geef aan dat u een vraag heeft over uw persoonsgegevens of het privacy beleid.

Stichting Buddy Netwerk streeft ernaar steeds zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, uw vragen over uw persoonsgegevens of ons privacy beleid te beantwoorden.

Privacy statement Stichting Buddy Netwerk, versie 4, 24 april 2018